ถอดบทเรียนพุทรานมสดบ้านโพน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จากปัญหาสู่แนวทางการพัฒนา และการเรียนรู้ร่วมกัน
   
วีดิทัศน์ ตอนที่ 1 พ่อมดแดง
วีดิทัศน์ ตอนที่ 2 แนะนำกลุ่มและผลิตภัณฑ์
วีดิทัศน์ ตอนที่ 3 การดำเนินโครงการย่อยส่งเสริมการเกษตร
วีดิทัศน์ ตอนที่ 4 การเดินทางของกลุ่มพุทรานมบ้านโพน